Huishoudelijk reglement

1. Naamgeving


Onder de naam “Ouderraad van de Hollebeekscholen te Temse” wordt een feitelijke vereniging opgericht.2. Zetel


De zetel van de ouderraad is gevestigd te Hollebeek 2, 9140 TEMSE.3. Doelstelling


De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een schoolgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.


De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:


  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.4. Samenstelling van de ouderraad


4.1. Elke ouder met een kind ingeschreven op school kan op elk moment lid worden van de ouderraad.


4.2. Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het dagelijks bestuur van de ouderraad. De ouderraad organiseert democratische verkiezingen voor de functies van het dagelijks bestuur tijdens de laatste vergadering van de ouderraad.


4.3. Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.


4.4. De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling.


5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen


5.1. Op het einde van elk schooljaar verkiest de ouderraad op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel andere bestuursleden (ondervoorzitter, werkgroepverantwoordelijken, klasafgevaardigden….).


5.2. De ouderraad is in de schoolraad vertegenwoordigd door 2 ouders. Het mandaat in de schoolraad geldt voor vier jaar. Het eindigt wanneer de ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet. Dit wil zeggen als het betrokken lid geen kind meer heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt.


5.3. De ouderraad verkiest op een democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.


5.4. Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:

  • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.
  • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.


5.5. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.
6. Bevoegdheden van de ouderraad


6.1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.


6.2. Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:


  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.7. De vergaderingen van de ouderraad7.1. De ouderraad vergadert minimum 4 keer per schooljaar (voorafgaand aan elke vergadering van de schoolraad).


7.2. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Vaste agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag, mededelingen van de directie, verslag van de vorige schoolraad, voorbereiding van de volgende schoolraad, verslag van de werkgroepen, financieel verslag, varia.


7.3. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.


7.4. De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. Zo mogelijk worden ook bijbehorende documenten en nota’s op voorhand bezorgd. De uitnodiging wordt verstuurd ten minste 7 kalenderdagen vóór de bijeenkomst.


7.5. Jaarlijks organiseert de ouderraad een startvergadering waarbij men alle ouders uitnodigt. Op deze vergadering wordt de activiteitenkalender van het nieuwe schooljaar en het financieel verslag van het vorige schooljaar besproken en goedgekeurd.


7.6. De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde ouders.


7.7. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.
8. Besluitvorming


In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel een meerderheid van de helft + 1 nodig heeft. Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd. Indien de stemming onbeslist blijft, neemt het dagelijks bestuur van de ouderraad een definitief besluit.9. Financiën


9.1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om hun opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, doet zij een beroep op sponsors of doet zij een beroep op subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties.


9.2. De ouderraad krijgt via het schoolbestuur een eigen rekening toegewezen waarbij minstens drie leden, waaronder de penningmeester, volmacht uitoefenen.


9.3. Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.


9.4.  Het saldo blijft positief.


9.5. Het kasboek en de rekening wordt éénmaal per jaar door het schoolbestuur gecontroleerd.


9.6. De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.


9.7. Het bestuur kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en aanwenden ter ondersteuning van de school op voorwaarde dat voorafgaandelijk daartoe een onderling akkoord bestaat tussen de schooldirectie en de ouderraad. Hierin wordt duidelijk het gesteunde project bepaald en de ouders van de school worden bij de aanvang van een bijzondere actie daarover ondubbelzinnig geïnformeerd. Dergelijke projecten zijn uiteraard beperkt in omvang en tijd.


9.8. Het financieel verslag wordt jaarlijks op de startvergadering van de ouderraad ter goedkeuring voorgelegd.10. Wijziging van het huishoudelijk reglement


Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan te allen tijde gebeuren, conform aan de besluitvorming (zie artikel 8).


11. Ontbinding van de ouderraad


In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid.

Datum: 1 september 2017

Copyright © All Rights Reserved

GDPR Compliant - Privacy Statement